United States
Scott: 1202

1202 (4¢) Sam Rayburn, Speaker of the House

$0.30

(4¢) Sam Rayburn, Speaker of the House

SKU: GEN1202 Category: